Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế toán nợ công
Hội nghị tập huấn kế toán nợ công
(TBTCVN) - Theo hướng dẫn tại Thông tư 74, nội dung kế toán nợ công là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống về tình hình vay, lãi, phí và chi phí đi vay và tình hình trả nợ vay...
chế độ kế toán nợ nước ngoài của chính phủ
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lần đầu tiên có một công cụ kế toán riêng đối với các khoản vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ, của chính quyền địa phương, kết hợp với phương pháp thống kê các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh chính phủ.