Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kết luận số 64-KL/TW
Số các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã giảm đáng kể.
(TBTCVN) - Từ năm 2013, Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đạt kết quả tích cực.