Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kết quả kinh doanh 2016
BIC
(TBTCO) - Năm 2017, BIC xác định sẽ tập trung các giải pháp để tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững, gia tăng thị phần và vị thế của BIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Theo đó, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 đạt 1.900 tỷ đồng.
vietinbank
(TBTCO) - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã ck CTG) đã kết thúc năm 2016 với kết quả hoạt động được coi là thành công, khi các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đặt ra.