Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khắc phục bão lụt
lut
(TBTCO) - Số tiền này tỉnh Phú Thọ được hỗ trợ để khắc phục hâu quả do cơn bão số 4 và số 5 năm 2012, theo Quyết định số 10850/BTC-NSNN vừa được Bộ Tài chính ban hành.