Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khách quan hay hình thức
dat dai
(TBTCO) - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ được giao xây dựng 4 dự thảo Nghị định để hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.