Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khen thưởng bà mẹ Việt Nam anh hùng 2015
me vnah
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung từ ngân sách trung ương năm 2015 số tiền 47,95 tỷ đồng cho ngân sách 12 tỉnh, để thực hiện chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (BMVNAH).