Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kho bạc Nhà nước Lai Châu
KBNN lai Châu
(TBTCO) - Trong quá trình thu, chi tiền mặt, cán bộ làm công tác kho quỹ tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã trả lại khách hàng 14 món tiền nộp thừa, với tổng giá trị 66,3 triệu đồng. Trong đó, món cao nhất là 50 triệu đồng.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Lai Châu mời thầu trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Nậm Nhùn.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Lai Châu mời thầu Cung cấp trang thiết bị tin học KBNN Nậm Nhùn.