Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kho bạc Nhà nước Phú Thọ
KBNN
(TBTCVN) - Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi (TNĐMKSC) là tiền đề để Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện kiểm soát chi và thanh toán điện tử.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo chào hàng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt điều hòa nhiệt độ tại Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thuộc dự toán mua sắm tài sản năm 2014".
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ mời thầu Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.