Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khoản vay nợ nước ngoài
khoản vay nợ nước ngoài
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 153/2014/TT-BTC về Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.