Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa không còn phù hợp
btc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ra quyết định 724/QĐ-BTC về việc bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.