Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khu vực giám sát hải quan
xử lý hàng tồn đọng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 15/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan.