Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất – Đà Nẵng lại có cách làm hay
(TBTCO) - Với cách thức khuyến khích càng trả nợ sớm, người dân càng được lợi, Đà Nẵng đang tạo ra một cách làm mới, có thể thu hút hiệu quả nguồn lực cho ngân sách nhà nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn.