Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
chat luong kiem toan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 157/2014/TT-BTC quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.
kiemtoan
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến cho dự thảo thông tư về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán. Mục đích là xây dựng và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán; đánh giá tình hình tuân thủ chuẩn mực; chấn chỉnh và xử lý kịp thời sai phạm, tìm ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục...