Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kiểm toán nhiều tập đoàn
tạp doan điện lực
(TBTCO) - Trong số các tập đoàn kinh tế Nhà nước được kiểm toán trong năm 2015 có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 24 tổng công ty Nhà nước.