Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra đại lý
dai ly bao hiem
(TBTCO) - Chất lượng đại lý của thị trường phi nhân thọ chưa đạt yêu cầu, việc đào tạo đại lý thiếu bài bản và nghiêm túc, DN bảo hiểm vì mục tiêu tăng trưởng nóng đã không đầu tư đúng mức cho việc phát triển đại lý chuyên nghiệp... tất cả khiến năng suất khai thác bảo hiểm từ đại lý chưa thực sự hiệu quả.