Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra tàu biển
Tàu biển
(TBTCO) - Tính từ 1/1/2017 đến hết ngày 15/4/2017, tổng số có 303 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra tại các cảng biển nước ngoài và có 10 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng nước ngoài, tỷ lệ lưu giữ là 4,06%.
tàu biển
(TBTCO) - Từ 1/1/2016 đến hết ngày 15/2/2016, tổng số có 109 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra tại các cảng biển nước ngoài và có 3 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng nước ngoài, tỷ lệ lưu giữ là 3,29%.