Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 179/QĐ-BTC về Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Tài chính, trong đó sẽ kiểm tra trực tiếp tại một số cục thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.