Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiến nghị kiểm toán
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Hoạt động Kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết luận, kiến nghị kiểm toán được khai thác, sử dụng hiệu quả. Do vậy, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, dự kiến làm rõ các quy định về chế tài, thẩm quyền xử lý trong Luật KTNN sửa đổi.
Kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Chất lượng kiểm toán từng bước được nâng cao, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và tăng hiệu lực, hiệu quả, minh bạch quản lý tài chính, tài sản công.
ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2013.