Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiến nghị xử lý tài chính
Thanh tra
(TBTCO) - Thanh tra, kiểm tra tài chính đã giúp Bộ Tài chính trong công tác điều hành NSNN, điều hành thu thuế; tăng cường nguồn thu cho NSNN. Thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính tiếp tục là công cụ đắc lực, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực.
Thanh tra BTC
(TBTCO) - 9 tháng năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 29 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018; có 22 kết luận thanh tra được ban hành; kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.090,6 tỷ đồng.
Kiểm toán Nhà nước
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 48 dự thảo báo cáo kiểm toán và 14 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng, tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2017.
Thanh tra Bộ Tài chính
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 28.368 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý với hơn 6.212,7 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực Tài chính.
Thanh tra Tài chính
(TBTCO) - Trong năm 2017, Thanh tra Tài chính (Bộ Tài chính) đã triển khai thanh tra, kiểm tra 35 cuộc, đạt 100% kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, đã lưu hành 38 kết luận thanh tra, kiểm tra.
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2015 đã có bước tiến tích cực. Theo đó, tính đến 31/12/2016, việc thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt 15.794 tỷ đồng, đạt 75,6% tổng số kiến nghị, tăng mạnh so năm 2013, 2014.
Xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2016 đã kiến nghị xử lý về tài chính 354,468 tỷ đồng lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách địa phương
Kiểm toán
(TBTCO) - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Đoàn Xuân Tiên cho biết, trong năm 2016, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 35.391 tỷ đồng, tăng cao so với các năm trước đây và tăng gấp 1,8 lần so với năm 2015.
Hội nghị thanh tra Bộ
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, 10 tháng đầu năm 2016 (tính đến ngày 10/10/2016) toàn ngành Tài chính đã triển khai thực hiện 63.619 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 26.436,85 tỷ đồng.