Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh phí phòng chống dịch gia súc gia cầm
(TBTCO) - Đây là số tiền mà Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2013 trên toàn tỉnh.