Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh tế 8 tháng
Thu NSNN
(TBTCO) - Trong tháng 8/2019 và 8 tháng năm 2019, các chỉ tiêu cân đối lớn về kinh tế của Thủ đô được đảm bảo, nổi bật như kết quả thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng nông thôn mới...
TT
(TBTCO) - Đánh giá về tình hình kinh tế thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ lưu ý không để lạm phát thấp quá mà cần chủ động kiểm soát theo mục tiêu để tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, trong đó dựa trên cơ sở tình hình thực hiện 8 tháng đầu năm, ước thực hiện 9 tháng đầu năm và cả năm 2013… Chính phủ đã quyết nghị phấn đấu đạt mức tăng GDP khoảng 5,8% cho năm 2014.