Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa làm như nói
NTH
(TBTCO) - Ngày 8/6, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014 và những tháng đầu năm 2015