Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lập dự trữ
Vietinbank
(TBTCO) - Khi sáp nhập PGBank, Vietinbank đề xuất được điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, được thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự trữ bắt buộc bằng trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu VAMC.