Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lấy phiếu một lần mỗi nhiệm kỳ
PTN
(TBTCO) - Chiều 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, với 405 đại biểu tán thành chiếm tỷ lệ 81,49%.