Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lấy ý kiến lần cuối trước khi ban hành.
mua sắm tài sản bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, lấy ý kiến lần cuối trước khi ban hành.