Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng
ô tô 7 chỗ
(TBTCO) - Bộ Tài chính khẳng định, việc thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô không mang tính bắt buộc, xuất phát từ nhu cầu của chủ phương tiện. Khi có yêu cầu thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thì mới phải nộp phí.
ô tô dưới 7 chỗ
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.