Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lễ tốt nghiệp
ICAEW
(TBTCO) - Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 31 học viên Việt Nam xuất sắc hoàn thành Chứng chỉ quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh (ICAEW CFAB) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
chung chi
(TBTCO) - Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 54 học viên đầu tiên của Việt Nam đã hoàn thành chương trình chứng chỉ quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh (CFAB).