Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa liên hiệp hợp tác xã tiêu dùng việt nam
htx
(TBTCO) - Liên hiệp Hợp tác xã tiêu dùng Việt Nam được thành lập sẽ là nơi để tất cả các hợp tác xã (HTX) trên cả nước có thể liên kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, hướng tới tạo ra chuỗi giá trị liên kết hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.