Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận tham chiếu
hai quỹ mở của VCBF
(TBTCO) - Trong quý I/ 2019, Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 4,82% và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt 5,56%. Hai quỹ mở này của VCBF đang quản lý tổng tài sản hơn 818 tỷ đồng của gần 3.500 nhà đầu tư tính đến ngày 31/3/2019.