Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận từ nguồn cổ phiếu không phải thanh toán trong quá trình cổ phần hóa
cty cp thuy san
(TBTCO) - Bộ Tài chính có ý kiến như vậy với Tổng công ty Thủy sản Việt Nam về việc nộp NSNN, đối với lợi nhuận từ nguồn cổ phiếu nhận được không phải thanh toán, trong quá trình cổ phần hóa.