Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật người cao tuổi
thu vien quoc gia
(TBTCO) - Mức thu phí thẻ Thư viện Quốc gia Việt Nam đối với cá nhân từ 18 tuổi trở lên là 120.000 đồng/thẻ/năm; đối với cán bộ hưu trí hoặc người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi là 50.000 đồng/thẻ/năm.
bhyt
(TBTCO) - Đó là số tiền Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Khánh Hòa năm 2013 để thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên; thực hiện Nghị định 67, Nghị định 13 và Luật người cao tuổi.
(TBTCO) - Trong công văn số 14014/BTC-NSNN vừa ban hành, Bộ Tài chính cho biết, tỉnh Thanh Hóa sẽ được bổ sung trên 41,7 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, theo Nghị định số 67/NĐ- CP và Nghị định 13/NĐ-CP và Luật người cao tuổi.
(TBTCO) - Đây là số tiền mà Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ NSTW cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ 67 và NĐ 13).