Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Tổ chức Quốc hội
trương trọng nghĩa
(TBTCO) - Cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (QH) sáng 29/10, một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc sáp nhập 3 văn phòng (QH, HĐND và UBND), như “một cổ ba tròng” khó mà hoạt động được.
NHP
(TBTCO) - Một trong những sửa đổi cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội là bổ sung tiêu chuẩn về quốc tịch với đại biểu Quốc hội. Theo đó, đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
Tien Sinh
(TBTCO) - Lần đầu tiên có Luật quy định về tiêu chuẩn của đại biểu (ĐB) Quốc hội. Tuy nhiên, các ĐB cho rằng quy định này còn chung chung, không khác cán bộ nhà nước, và đề xuất làm rõ hơn các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, đạo đức…
Huynh Nghia
(TBTCO) - Luật tổ chức Quốc hội cụ thể hóa các trường hợp xem xét quyết định trưng cầu ý dân, khẳng định kết quả trưng cầu có giá trị quyết định, còn cụ thể sẽ do Luật trưng cầu ý dân quyết định.