Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết
(TBTCO) - Chiều 10/6, với 86,78% đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của QH về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (Nghị quyết số 81).