Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa MDTF2
(TBTCO) - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tại hội thảo Chương trình hành động trung hạn (MTAP) 2014 – 2016 về thực hiện chiến lược tài chính đến 2020 và cuộc họp thường niên nhóm đối tác về lĩnh vực quản lý tài chính công.