Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Mercer
thuong
(TBTCO) - Năm 2017, các công ty lớn tại Việt Nam tiếp tục có mức thưởng cao hơn so với công ty nước ngoài. Tuy nhiên, về mức lương trung bình của các công ty trong nước lại thấp hơn khoảng 29% so với các công ty đa quốc gia.
(TBTCO) - Kết quả khảo sát lương tại thị trường Việt Nam năm 2013 vừa được công bố cho thấy, trong khi các tập đoàn đa quốc gia có mức tăng lương bình quân cho nhân viên là 11,1%, các công ty trong nước có mức tăng lương đạt 11,3%.