Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa miễm thị thực
hb
(TBTCO) - Nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch Việt Nam lên 10 - 15 bậc tới năm 2021; tăng tỉ lệ đóng góp GDP trực tiếp của du lịch từ 8,39% GDP năm 2018 lên trên 10% GDP năm 2021 là một trong những mục tiêu của Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam.