Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa miễn giảm tiền thuê đất
Công lập
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện ngay việc miễn, giảm (theo quy định của pháp luật) tiền thuê đất, tiền thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo.
xã hội hóa
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định miễn giảm tiền thuê đất, sử dụng đất cho 7 cơ sở xã hội hóa, với số tiền 25,7 tỷ đồng.
xã hội hóa
(TBTCO) - UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, các dự án của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuê đất của Nhà nước tại địa phương đều được miễn, giảm tiền sử dụng thuê đất theo quy định tại Nghị định 69/2008-NĐ-CP.
dac khu
(TBTCVN) - Các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, giảm thuế để thu hút nhà đầu tư không phải là mới mẻ, đặc thù mà đã được áp dụng phổ biến và không phải nơi nào cũng thành công, do đó cần lưu ý khi áp dụng tại các đặc khu.
miễn tiền thuê đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về đề nghị, nghiên cứu miễn tiền thuê đất khi nhà đầu tư tự bỏ tiền ra nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa đối với giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
tiền thuê đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
xóa nợ tiền thuê đất
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định miễn, giảm; xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với nhiều trường hợp cụ thể.
vb
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế.
nong lam
(TBTCVN) - Chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, từ luật cũ sang luật mới nhưng vẫn chưa được đồng bộ, đảm bảo công bằng về quyền lợi, lợi ích của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất.