Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa miễn phí giao dịch phái sinh
KBSV miễn phí giao dịch phái sinh
(TBTCO) - Với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm và mang lại cơ hội nhà đầu tư, từ ngày 02/10/2019, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) chính thức triển khai hệ thống chứng khoán phái sinh. Khi giao dịch phái sinh tại KBSV, khách hàng sẽ được miễn hoàn toàn phí giao dịch đến hết ngày 31/12/2019.