Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Một trong những thách thức cần giải quyết là tăng cường những năng lực về kiểm soát Chỉ dẫn Địa lý ở cấp quốc gia và cấp khu vực
Chỉ đẫn địa lý nước mắm Phú Quốc
(TBTCO) - Việc sử dụng tên gọi Chỉ dẫn Địa lý có thể được coi là chứng nhận rằng sản phẩm có một số đặc tính nhất định, được sản xuất theo phương pháp truyền thống, hoặc có một tiếng tăm nhất định nhờ xuất xứ địa lý của sản phẩm.