Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mua ô tô tập trung
ô tô công
(TBTCO) - 4 nhóm tài sản này, Đơn vị mua sắm tập trung quốc gia thuộc Bộ Tài chính sẽ mua sắm cho tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc các bộ, ngành, địa phương từ nguồn kinh phí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.