Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mức hỗ trợ
cách ly
(TBTCO) - Đối với các trường hợp cơ sở cách ly y tế (không phải là nhà, nơi cư trú) đã bố trí cung cấp suất ăn cho người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thì không thu tiền của người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.
hỗ trợ
(TBTCO) - UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp để ban hành mức chi hỗ trợ cụ thể đối với cán bộ công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng theo thẩm quyền.
Sửa đổi mức hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010.
Hà Nội
(TBTCO) - Từ 1/8/2018, Hà Nội sẽ hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách (trình độ đại học) về công nghệ thông tin.