Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Munich Re. lũ lụt
(TBTCO) - Nghiên cứu của Munich Re, công ty tái bảo hiểm hàng đầu cho thấy, hàng năm thiệt hại từ lũ lụt chiếm 56% trong tổng thiệt hại rủi ro do thiên tai gây ra tại khu vực Đông Á, nhưng chỉ có 30% thiệt hại có mua bảo hiểm.