Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa năm 2014
kiểm toán
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2014.
mu
(TBTCVN) - Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đã giảm danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 386 xuống còn 267 ngành nghề và lược bỏ rất nhiều điều kiện kinh doanh.
Cùng với thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính
(TBTCVN) - Việc giải ngân vốn ODA tăng nhanh là tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế.
nợ tập đoàn, tổng công ty
(TBTCO) - Theo báo cáo hợp nhất của các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) tổng số nợ phải trả năm 2014 là 1.567.063 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013.
quyet
(TBTCO) - Theo quy định chậm nhất trước ngày 01/10 hàng năm, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương phải báo cáo quyết toán ngân sách, tuy nhiên đến nay các cơ quan thuộc lĩnh vực KH&CN vẫn chưa gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2014 về Bộ Tài chính.
xử lý nguồn vượt thu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có giải trình về việc xử lý số tiền 37.741 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2014. Theo giải trình, nguồn vượt thu này đã được sử dụng cho các nhiệm vụ cụ thể theo Nghị quyết của Quốc hội.
công bố thông tin
(TBTCO) - Bộ Tài chính yêu cầu DNNN thực hiện nghiêm túc việc công bố Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 trên trang web hoặc cổng thông tin điện tử của DN theo quy định trước ngày 30/11/2015.
cc
(TBTCO) - Với chỉ số xếp hạng của Bộ Tài chính lần này đã khẳng định được sự nỗ lực vượt bậc của công tác CCHC của toàn ngành Tài chính trong thời gian qua, trong đó nổi bật nhất là sự cải cách đột phá của hai ngành Thuế và Hải quan.
bao cao kinh doanh dnnn
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của DNNN và DN có vốn nhà nước, do các đơn vị này là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước.