Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nâng cao cạnh tranh quốc gia
cắt giảm giờ nộp thuế
(TBTCO) - Trong thời gian tới của năm 2014, triển khai thực hiện tốt các giải pháp đề ra, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế (TTHC), tương đương hơn 54% số giờ khai, nộp thuế hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.