Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nếp Thẩm Dương
Lúa Lào Cai
(TBTCO) - Thực hiện dự án “Sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015”, đến nay tỉnh Lào Cai đã xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng bền vững, nâng giá trị thu nhập bình quân đạt từ 60 đến 70 triệu đồng/ha/vụ.