Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân hàng chia cổ tức
Ngân hàng trả cổ tức
(TBTCVN) - Việc Bộ Tài chính đề nghị với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV, Vietinbank biểu quyết chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nộp số cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước vào NSNN thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
VAMC
(TBTCO) - VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ theo giá trị thị trường. Trái phiếu này có thời gian tối đa 3 năm và không phải trích lập dự phòng rủi ro. Trường hợp mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB), thời hạn của TPĐB có thể được gia hạn đến 10 năm…