Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân hàng dầu khí toàn cầu
gp bank
(TBTCO) - Sáng 27/6, ĐHCĐ bất thường lần 2 của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) đã không đủ điều kiện tiến hành vì cổ đông có mặt chỉ đại diện cho 32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.