Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngăn ngừa hành vi chuyển giá
giao dich lien ket
(TBTCO) - Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, chính sách quản lý giá giao dịch liên kết cũng được ngành Thuế hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) và thực tiễn quản lý, tránh thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).