Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách đọa phương
(TBTCO) - Đây là một trong những ý kiến của Bộ Tài chính đóng góp vào đề xuất trong dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.