Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành hải quan tăng thu 3%
Hải quan Hà Nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định 156/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, trong đó, trọng tâm là tăng thu 3% so với dự toán được giao (338.000 tỷ đồng).